Skip to content

Stadgar

Föreningen VoteIT:s stadgar.

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är Föreningen VoteIT

§2 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§3 Föreningsform

Föreningen är en ideell förening.

§4 Syfte

Föreningens syfte är att bidra till att mötesprogramvaran VoteIT vårdas, utvecklas och används samt att sprida kunskap kring nätbaserade beslutsmöten.

§5 Oberoende

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§7 Medlemmar

Som medlem antas intresserad, fysisk eller juridisk person, som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem.

En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§8 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens förvaltning och att uppfylla verksamhetsplan och årsmötesbeslut. Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande och minst 3 ledamöter. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet.

§9 Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen.

§10 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§11 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas personligen (via brev, mail eller sms) minst två veckor i förväg. För att upptas som motion på årsmöte ska förslag vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmöte. Förslag som inkommer senare är övriga frågor.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 • mötets behörighet
 • val av mötets ordförande
 • val av mötets sekreterare
 • val av två personer att justera protokollet
 • verksamhetsberättelse för förra året
 • ekonomisk berättelse för förra året
 • revisorernas berättelse för förra året
 • ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 • motioner
 • årets verksamhetsplan
 • årets budget och fastställande av medlemsavgift
 • val av årets styrelse
 • val av årets revisor
 • val av årets valberedare
 • övriga frågor
 • mötets avslutande

§12 Extra årsmöte

Om styrelsen vill, eller revisor eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§13 Firmateckning

Föreningens firma tecknas enligt styrelsens beslut.

§14 Rösträtt

Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§15 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje medlem med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§16 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på ordinarie eller extra årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver beslut på ordinarie årsmöte.

§17 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet. En ansvarig likvidator utses av årsmötet.